Menu

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu gắn tiến độ thực hiện, giải ngân và hiệu quả dự án với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, người được giao nhiệm vụ thực hiện, coi đây là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong năm 2021.

Theo Bộ Xây dựng, trong thời gian qua, các đơn vị đã có nhiều cố gắng đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, tuy nhiên, ở một số đơn vị, công tác triển khai thực hiện còn nhiều hạn chế, chưa hiệu quả, chưa quyết liệt. Một số dự án đã có khối lượng hoàn thành nhưng chậm làm thủ tục nghiệm thu, thanh toán, quyết toán dẫn đến giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đạt thấp.

Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư phải cam kết tiến độ thực hiện và giải ngân vốn dự án

Nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và các chỉ đạo của T.Ư, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả nhiệm vụ được giao, nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu đến hết 31/12/2021 phải hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2021 được giao. Các chủ đầu tư phải cam kết tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 với Bộ Xây dựng theo từng tháng.

Đối với những dự án hoàn thành trong năm 2021 phải tập trung thi công hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu. Đối với dự án chuyển tiếp phải tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu và thanh toán cho khối lượng hoàn thành đủ điều kiện.

Đối với các dự án khởi công mới năm 2021, cần khẩn trương hoàn thành công tác thẩm định, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án trong tháng 7/2021; Hoàn thành công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng theo đúng quy định (chậm nhất trong tháng 9/2021), làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công và sớm khởi công công trình.

Đến ngày 30/9/2021, các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 được giao (trừ các dự án khởi công mới năm 2021 đang chờ phân bổ vốn sau khi được Thủ tướng Chính phủ quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025) sẽ điều chuyển vốn sang dự án có tiến độ giải ngân tốt còn thiếu vốn. Bộ Xây dựng sẽ kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với người đứng đầu chủ đầu tư về việc chậm tiến độ thực hiện và giải ngân.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh, sẽ kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Kịp thời thay thế những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động yếu kém hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ quản lý vốn đầu tư và trong công tác đấu thầu.

Đối với các chủ đầu tư không đạt tiến độ theo cam kết, không đạt 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, Bộ Xây dựng sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu chủ đầu tư; đồng thời xem xét việc điều chuyển chủ đầu tư dự án, kiên quyết không giao vốn để khởi công mới các dự án khác, không giao làm chủ đầu tư các dự án khác...

Thuần Hưng

Nguồn: https://baomoi.com/bo-xay-dung-se-khong-giao-them-du-an-doi-voi-chu-dau-tu-bi-cham-tien-do-thi-cong/c/39499997.epi

Xem thêm
Nội dung liên quan
Không tìm thấy nội dung phù hợp.
Tiếng Anh